۱.کلید ریست را ۷ بار فشار دهید بعد رها کنید.

۲.سوئیچ باز کنید LED هفت بار چشمک ودستگاه بوق میزند .

۳.برای مدل FC2دکمه ی بیصدا وصندوق پران را یک بار میزنیم و برای مدل FC3 دکمه ی قفل و باز را می زنیم‌.

۴. سوئیچ را میبندیم.