ماجیکار 662

توضیحات

ماجیکار 662

قابلیت کددهی به مدل های 660،211