ریموت پی ال سی_PLC

خانه/ریموت کنترل/ریموت ساده/ریموت پی ال سی_PLC

توضیحات

شماره  ای سی :918

فرکانس:315

قابلیت کدگیری با دستگاه های جدید و قدیم پی ال سی plc